Књига предмета

Књига наставника

Распоред предмета по семестрима

Наставни материјал

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • разумевање међузависности саобраћаја и кључних фактора развоја;
 • пројектовање, организација и контрола у области саобраћаја;
 • примена знање у пракси и способност брзог иновирања и надградње стеченог знања;
 • идентификовање проблема, међузависности кључних фактора и формулисање приступа у решавању задатака и проблема;
 • реализација експеримената, обрада података, идентификација законитости и доношење закључака;
 • планирање, организовање и реализација процеса;
 • мултидсциплинарни приступ у решавању задатака и проблема;
 • пословне комуникације и коресподенција у националном и међународном окружењу;
 • овладавање одговарајућим техникама и начинима приказивања и презентовања података и резултата;
 • прихватање и развој критичког начина мишљења и развој професионалне етике у оквиру струке и окружења.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • идентификација кључних међузависности саобраћајног система и привредног и друштвеног окрућења, посебно у условима глобалног тржишта;
 • идентификација компаративних предности појединих видова саобраћаја у примени и решавању проблема у конкретним условима;
 • повезивања знања из области саобраћаја (посебно друмског), економије, организације, менаџмента и информатике ради креирања и оптималног саобраћајног система;
 • употребе знања и вештина за ефикасно коришћење природних ресурса у друмском саобраћају, у складу са принципима енергетске ефикасности, заштите животне средине и концепције одрђивог развоја;
 • темељно познавање и разумевање стручних знања, применом одговарајућих метода и поступака, који се односе на одабране области у друмском саобраћају;
 • регулисања саобраћаја на ванградским и гарадским путевима и управљање саобраћајем на уличној мрежи;
 • регулисање и организовање паркирања у урбаним срединама, као и пројектовање, организовање и експлоатацију одговарајуће инфраструктуре;
 • управљање друмским транспортим процесима и друмским транспортним системима, са посебном орјентациом на међународна достигнућа, услове и захтеве;
 • примена нових технологија и приступа у решавању превоза у градовима и различитих начина задовољења потреба за мобилношћу путника;
 • примене нових концепција у управљању саобраћајем у конкретним условима, а у складу са европским и светским достигнућима и опредељењима;
 • примене нових технологија у областима друмског саобраћаја базираних на достигнућима савремених информационо-комуникационим технологијама;
 • примене савремених метода у вештачењу саобраћајних незгода;
 • примене савремених метода оптимизације и одлучивања, посебно коришћењем нових информатичких технологија.