На Академији струковних студија Шумадија, у Одсеку Крагујевац, од школске 2021/2022.
године, акредитован је дуални модул студија на студијском програму Привредно
инжењерство-машинство.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Књига предмета

Распоред предмета по семестрима

Наставни материјал

Академија стуковних студија је у вези са акредитованим студијским програмом закључила
Уговор о дуалном образовању, са три послодавца, и то:

Овим уговорима су регулисана права, обавезе и одговорности између Академије и послодавца. Послодавци су у складу са Правилникомо избору ментоа код послодавца ради реализације дуалног модела студија, својим одлукама именовали менторе код послодавца, који испуњавају прописане услове, а Академија је, у складу са својим општим актима, свјим одлукама именовала из реда наставног особља, академске менторе, који прате учење кроз рад студената.