Дозвола за рад – Академија Шумадија – 2021

Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања

Правилник о условима и поступку за упис студената

Правилник о студијама

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Правилник о студијама

Правилник о раду

Календар рада за школску 2021/2022 годину

Правилник о дуалном моделу студирања

Правилник о поступку припреме усвајања и контроле дуалног модела студија

Правилник о избору ментора код послодавца ради реализације дуалног модела студија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2021/2022.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о начину и поступку избора у звње и заснивању радног односа наставника и сарадника

Правилник о ужим стручним, односно, уметничким областима

Правилник о изменама и допунама Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима

Правилник п условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно ангажовање наставниак и сарадника ван радног односа

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о полагању испита и оцењивању

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о стручном и научном усавршавању

Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада

Правилник о изради и одбрани мастер рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада

Прочишћен текст Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија

Пословник о раду Студентског парламента

Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија

Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија

Кодекс о академском интегритету

Прпграм рада за шк. 2020/2021. годину

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о раду профитних центара

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о заштити података о личности

Одлука о распоређивању наставника и сарадника у катедре

Одлука о распоређивању запослених у катедре 29.10.2021.

Политика обeзбеђења квалитета

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о Студентском парламенту Академије Шумадија

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о буџетском рачуноводсву

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања